collect the videos you love
collect | share | explore

niemphat

Videos Collected

    No videos

niemphat

[send message]
Member since: 02 Feb, 2020
Website: https://www.niemphat.vn
Location: Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
About me:
https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Collections

Followers (2)

[show all]
thumbnail

Following (0)

[show all]
None