collect the videos you love
collect | share | explore

healcentral

Videos Collected

    No videos

healcentral

[send message]
Member since: 09 Feb, 2020
Website: https://www.healcentral.org/lo...
About me:
Tạp chí sức khỏe Heal Central (Health Education Assets Library) là thư viện kỹ thuật số của Hiệp hội các nhà giáo dục khoa học y tế quốc tế (IAMSE) và là một kho lưu trữ kỹ thuật số hữu ích khác cho phép các nhà giáo dục y tế khám phá, tải xuống và sử dụng lại hơn 22.000 tài nguyên giáo dục y tế

Badges

1 year
club

Collections

Followers (2)

[show all]
thumbnail

Following (0)

[show all]
None